โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราชความเป็นมาของโครงการ


ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยกำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ คือ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการสร้าง ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับ กับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ 9,942 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของภาคใต้ อีกทั้งมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งเห็นได้จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่ารางวัลกินรี (Tourism Awards) มากถึง 19 รางวัล โดยการท่องเที่ยวเป็นกลไก ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจชุมชน การสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้จากอำเภอสิชลไปยังอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 401 ประมาณช่วงกิโลเมตรที่ 242+500 กับ 271+000 จะเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ชื่อว่า ถนนริเวียร่า (Royal Coast) เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย รองรับการเจริญเติบโตของอำเภอสิชลและอำเภอท่าศาลา ตลอดจนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรมไปสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบข้อมูลของโครงการในเบื้องต้น พบว่า โครงการดังกล่าว มีความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม แต่พื้นที่ในการดำเนินงานโครงการอยู่ในพื้นที่ใกล้กับแหล่งมรดก ทางศิลปะวัฒนธรรมในระยะ 1 กิโลเมตร และพื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ การดำเนินโครงการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะงานที่มีความซับซ้อน เพื่อจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินโครงการต่อไป


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0 2551 5419, 0 2551 5420
โทรสาร : 0 2551 5420
อีเมล : [email protected]

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
เลขที่ 150 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7537 8794
โทรสาร : 0 7537 8836
อีเมล : [email protected]

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนส์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2948 6014-8
โทรสาร : 0 2948 6013
อีเมล : [email protected]
บริษัท สแปน จำกัด
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02 718 7304-06
โทรสาร : 02 718 7303
อีเมล : [email protected]

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0 2369 2800-3
โทรสาร : 0 2369 2925
อีเมล : [email protected] หรือ [email protected]

บริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 829/12 ซอยประชาชื่น 27 ถนนประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2587 8865
อีเมล : [email protected]


COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.